top of page
 1. כללי

 2. אתר האינטרנט www.artzefat.com (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

 3. בעלת האתר ומפעילתו הנה צומי בע”מ אשר משרדיה ממוקמים בצפת רחוב ירושליים 1).

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

 5. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

 6. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

 7. נוסח התקנון המחייב והקובע הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. 

 8. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד המפעילה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

 10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או המפעילה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

 11. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

 12. תנאי השימוש יקראו ויפורשו כמתקיימים יחד זה עם זה, ויחולו באופן מצטבר, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תוכן האתר לתוכן התקנון, יגברו הוראות תקנון זה אלא אם כן צוין באופן מפורש אחרת.  

 13. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 0547772440 בימים ראשון עד חמישי  בין השעות 08:00 – 17:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני chenbaruchchen@gmail.com

 14. השימוש באתר

 15. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. המידע הכלול באתר נמסר בתום לב, אך אין המפעילה אחראית לנכונותו ו/או דיוקו, והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי. 

 16. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

 17. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

 18. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

 19. הלקוח רשאי להשתמש באתר, להוריד ממנו תכנים ולשמרם לשימושו הפרטי בלבד. שימוש מסחרי במידע הכלול באתר אסור בהחלט. 

 20. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לתנאי כל דין. בין היתר, אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכנו על מנת לפגוע בשמו הטוב של אדם ו/או תאגיד ו/או לפרסם דברי לשון הרע, הסתה, תרמית, הונאה ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי ו/או בלתי אמין ו/או שמטרתו לפגוע במזיד באחר ו/או תוכן בלתי חוקי ו/או כזה המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית.  

 21. שימוש לא מורשה באתר עשוי לשמש בסיס לתביעה נזיקית ו/או להוות עבירה פלילית. 

 22. תוכן האתר

 23. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדוייק, אולם יתכנו טעויות, והאחריות לבדיקת התוכן הינו על המשתמש בלבד. יובהר, כי יתכן כי מקור המידע הינו מצדדים שלישים, יבואנים ו/או יצרנים ו/או ספקים ולחברה אין כל אחריות באשר לתוכן המוצג. 

 24. החברה לא תהיה אחראית לאי – דיוקים, טעויות, טעויות סופר ביחס לתוכן. החברה מבהירה כי התוכן המופיע באתר הינו למטרה כללית בלבד ומובא כשירות למשתמש. התוכן אינו במקום קבלת יעוץ מקצועי ו/או רפואי ו/או משפטי ו/או כלכלי. התוכן אינו מביע עמדה ביחס למוצר ואינו מהווה המלצה ביחס למוצר המוצע באתר. 

 25. בהתאם לכך, כל הסתמכות של הלקוח על האמור באתר נעשה לפי שיקול דעתו בלבד, ובאחריותו הבלעדית. ללקוח מוצע לבצע בעצמו את הבדיקות הנדרשות ביחס למוצרים וביחס למידע המופיע באתר בטרם הזמנתו ולא תשמע כל טענה בדבר הסתמכות כאמור. 

 26. קישורים (LINK) או פרסומות המופיעים/ות באתר, אינם מופעלים על ידי החברה ומסופקים על ידי גוף חיצוני וניתנים כשירות ללקוח, ולמען נוחיותו בלבד. החברה אינה מפקחת על המופיע בקישורים אלו, אינה אחראית על תוכנם ו/או על תקינותם ו/או על עמידותם בתנאי החוק. כל שימוש בקישורים הינו על אחריות המשתמש בלבד.

 27. זהות הרוכשים באתר

 28. האנשים המפורטים מטה, והם בלבד, רשאים לרכוש באמצעות האתר, אלא אם כן הודיעה החברה אחרת באופן מפורש. התנאים החלים מטה הינם באופן מצטבר ולא חילופי: 

 29. בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף. 

 30. בעלי כתובת דואר אלקטרוני תקיפה. 

 31. בעלי אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח או נייד)

 32. החברה תהיה רשאית להתנות את הרכישה ו/או את השימוש באתר או בחלקו, ברישום או בתשלום, באישור תקנון זה ו/או תנאים אחרים, לפי שיקול דעתה ולא תהיה למשתמש באתר כל טענה או תביעה בגין דרישותיה. 

 33. החברה רשאית למנוע ממשתמשים מסויימים את הגישה לאתר ו/או לביצוע רכישות באתר ו/או לסגור את חשבונם באתר, עקב מעשים שאינם הולמים, שימושים בלתי חוקיים, אי ציות לתנאי התקנון או לתנאי החוק, הגבלת כרטיס אשראי, שימוש בלתי ראוי, שימוש בלתי הולם, פגיעה באתר ו/או בחברה או בשמו. זכות זו תהיה קיימת לחברה בכל עת ותהיה בלתי מסוייגת. החברה לא תדרש להודיע הודעה מוקדמת למשתמש/ים אשר גישתם תימנע כאמור. 

 34. הגבלת גיל – גילאים 18+ באחריותו של המשתמש, גילאים נמוכים מכך אשר מעוניינים לרכוש באתר יהיו תחת אחרויותם של הורים/אפוטרופוסים במעמד הרכישה באתר לצורך בקרה.

 35. הזמנה באתר

 36. האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והמפעילה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים. היה ומוצר לא יימצא במלאי לאחר קבלת ההזמנה, תודיע על כך המפעילה ללקוח. הלקוח לא יחויב בגין מוצרים אלה ותחזיר כל סכום ששולם בגינם ככל ששולם על ידי זיכוי כרטיס האשראי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין מוצרים שלא סופקו. האתר עשוי להציע מוצרים ו/או שירותים שונים הקיימים בסניפי החברה ו/או בחנויות השייכות לה ולא תהיה אפשרות לדרוש או לבצע קנייה בסניפי החברה בהתבסס על המידע והמחירים המופיעים באתר.  

 37. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד. כל הנחה או מבצע הינה על יסוד מחיר הרגיל המופיע באתר בלבד ולא ביחס למחיר השוק של המוצר. המחיר המוצג תקף לשעת ביצוע ההזמנה בלבד, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות ממחירי האתר ללא הודעה מוקדמת ללקוח בהתאם לעלויות ספקים, הטלת מיסים, שערי חליפין, או בהתאם למדיניות התמחור של המפעילה. 

 38. כל המחירים כוללים מע”מ כדין. 

 39. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, על ידי בעל הכרטיס בלבד ומסירת הפרטים במערכת הינה ראיה להזנתם על ידי בעל הכרטיס ובעל הכרטיס מוותר על טענה ו/או תביעה כלפי החברה באשר לשימוש לא מורשה בכרטיסו, עקב הזנת פרטיו במערכת. אין באמור בכדי לסתור דין קוגנטי אחר החל על כרטיסי חיוב. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס, אמריקאן אקספרס, פייפל. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד באופן מפורש.

 40. בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי המפעילה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי המפעילה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

 41. הקלדת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית והיא אסורה ומהווה הפרה כל תקנון זה על כל המשתמע מכך, החברה תהא רשאית לפתוח בהליכים פליליים ואזרחיים בגין עבירה זו ובגין נזקיה, לרבות עקב שיבוש הליך המכירה ו/או האספקה.

 42. בקשה לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, כפופה לאישורה על ידי החברה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי אישור בקשה זו יכול ויחייב את הלקוח בתשלום עמלה נוספת על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או איבוד זכותו של הלקוח למבצע ו/או הנחה אשר היה חל בעת הזמנתו ולא חל בעת שינוי הפרטים. יובהר כי במידה ובעת השינוי יחול על המוצר המוזמן מחיר זול יותר, מכל סיבה, לא יהיה הלקוח רשאי לקבל את המחיר המוזל והמחיר המחייב יהיה המחיר בעת ההזמנה המקורית ו/או המחיר בעת שינוי הפרטים, לפי הגבוה ביניהם. 

 43. יובהר כי המפעילה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח כי הזמנות ופעולות נוספות באתר יבוצעו באמצעות קישור מאובטח. אין המפעילה אחראית לקיומו של קישור אינטרנט מאובטח ומשכך לא תהיה המפעילה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו ללקוח במידה וצד שלישי יקבל גישה לא מאושרת למידע הנמסר באמצעות קישור לא מאובטח.

 44. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 45. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והמפעילה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 46. הזמנת מוצר על ידי לקוח תיחשב להצעה לרכישת המוצר בכפוף לתנאים אלה. ביצוע הזמנה משמעה הסכמה לתנאי השימוש. אישור קבלת הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני לא ייחשב קיבול ההצעה; אלא שהקיבול יחל בעת משלוח המוצר.

 47. היה ולא תקבל המפעילה את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תודיע המפעילה על כך ללקוח בין מועד ביצוע ההזמנה לבין מועד הקיבול כאמור לעיל. המפעילה תודיע ללקוח כן על כל שינוי במחיר מוצר אשר התרחש לאחר ביצוע ההזמנה ולא תחייב את הלקוח לפי המחיר המעודכן עד לביצוע הזמנה חוזרת של הלקוח. 

 48. הזמנת מוצר כפופה למלאי הקיים במועד ביצוע ההזמנה.

 49. התמונות המופיעות באתר הינם להמחשה בלבד. לצד כל מוצר מופיע מפרט טכני והוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין המופיע בתמונה לבין המפרט הטכני, יגבר האמור במפרט הטכני ורק הוא מחייב את החברה. 

 50. המפעילה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

 51. הסכמה לקבלת פרסומת

 52. ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע למפעילה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 53. יובהר כי המפעילה ו/או צדדים שלישיים עשויים לפרסם קישורים באתר האינטרנט של המפעילה לאתרים ו/או מקורות מידע נוספים; אלה מובאים לצרכי נוחיות הלקוח והופעתם באתר האינטרנט של המפעילה לא תהווה אישור המפעילה לגבי תכנם. המפעילה לא תהיה אחראית לתוכן אתרים אלה ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח עקב שימושו באתרים אלה. כניסת הלקוח לאתר אינטרנט של צד שלישי הינה על אחריותו בלבד. 

 54. אספקת והובלת מוצרים

 55. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרויות אספקה והובלה בעלות כפי שיפורט באתר ההזמנה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

 56. המפעילה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 4 לעיל.

 57. זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה.

 58. אספקה והובלה יתבצעו על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות פרטית, בהתאם לדרישת הלקוח ו/או לשירות המבוקש ו/או למוצר הנרכש. איסוף עצמי של מוצר שנרכש יתאפשר מהסדנא בא.ת דרומי צפת, רק לאחר קבלת אישור במייל או בטלפון. 

 59. המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של המפעילה לאספקת המוצר. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. 

 60. לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם – הזמנתו תוחזר למחסני המפעילה והודעה תישלח ללקוח בהתאם לפרטי התקשרות אשר נמסרו בעת ביצוע ההזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.2 לעיל. הלקוח יהיה רשאי לאסוף באיסוף עצמי את המוצר ממחסני החברה, אם הדבר צויין בכתב, וככל שלא ישא הלקוח בעלות שליחות נוספת למען שימסר על ידו. ככל שלא ימסר מען חדש ו/או יאושר על ידי הלקוח המען הקודם, ישאר המוצר במחסני החברה במשך 7 ימי עסקים ולאחר מכן, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה ולחייב את הלקוח בעלות המשלוח כאמור בראש סעיף זה בתוספת דמי ביטול העסקה כאמור בסעיף 7.2 להלן.  

 61. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי המפעילה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי על אף האמור המפעילה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

 62. בעת אספקת המוצר, רשאית המפעילה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 63. ביטול הזמנה, החזרות, והחלפות

 64. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בפרק זה בכדי לגרוע ממנו. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו. 

 65. מבלי לפגוע בהוראות החוק, מוצר שעלה ערכו על 50 ₪ (לא כולל משלוח) יהיה ניתן לבטלו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר, וזאת על פי סעיף 14ג(ב) לחוק. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני dj.woodart.shop@gmail.com או בטלפון 072-3977019, על ידי מסירת שמו המלא של הלקוח, תעודת זיהוי של הלקוח, מספר חשבונית המקור. בביטול הזמנה לפי כללים אלו, יחויב הלקוח רק בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך אם צוין בחוק סכום גבוה יותר, האמור בחוק יגבר. 

 66. ככל והמוצר הינו ביגוד ו/או תכשיטים, זכות הביטול תהיה רק אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ (ביגוד) או מתחת 3,000 ₪ (תכשיטים)   וזאת רק בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר ושאריזתו ו/או התווית שעל גביו לא הוסרה

 67. לא תהיה זכות ביטול למוצר בהם אין זכות ביטול ללקוח לפי חוק, לרבות ריהוט שהורכב בבית הלקוח, ריהוט אשר הוזמן על פי דרישות ו/או מידות מיוחדת של הלקוח, מוצרי מזון או תרופות או תוספי מזון, הלבשה תחתונה, מוצרים ששולמו על ידי תווי קניה, שוברי מתנה או כרטיס מגנטי נטען. 

 68. זיכוי יתבצע רק כנגד החזרת המוצר בפועל ורק בכפוף לבדיקת תקינותו (תקינות, אי שימוש, אי פתיחת האריזה), לאמור בחוק, בתוך 14 ימי עסקים מהחזרת המוצר ו/או הודעת הביטול, לפי המאוחר. מוצר שהוחזר יזכה את הלקוח בזיכוי כאמור רק במידה והוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק או פגם ובכפוף להוראות החוק. דמי משלוח ו/או הובלה ו/או התקנה לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול ו/או החזרת מוצר.

 69. במקרה של החזרת מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר, הלקוח יישא בעלות המשלוח הן בהחזרה והן בקבלת המוצר החליף.

 70. החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח, באחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 71. טעות בתום לב באחד מן התנאים אשר פורטו לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר ו/או תיאורו. 

 72. השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים. 

 73. אי מילוי התחייבויות הלקוח, לרבות, אי פירעון מלוא התמורה, ביטול העסקה ו/או אי אישורה על ידי חברת האשראי, מסירת פרטים לא נכונים. 

 74. אבטחת מידע, סודיות ופרטיות

 75. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

 76. הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של המפעילה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר. המידע ישמש את החברה לצורך דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, שירות לקוחות, מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. 

 77. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, גם אם אינו רשום, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. המפעילה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. המפעילה תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

 78. האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, להקל על גלישתו של המשתמש באתר, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות, אף בגלישתו באתרים אחרים, למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות כאחד, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

 79. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 80. האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics , אשר הינו שירות לניתוח נתוני אינטרנט המוצע ומסופק על-ידי חברת Google Inc. ‏(להלן “שירות הניתוח” ו-“Google”, בהתאמה). שירות הניתוח משתמש בקובצי Cookies, שהינם קובצי טקסט השמורים במחשבך, על מנת לנתח את פעילות המשתמשים באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה. / או לחילופין, ככל ורלוונטי: המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך באתר (לרבות, כתובת ה-IP בצורתה המקוצרת – לאור שימוש החברה בשירות הניתוח עם הסיומת “_anonymizeIp”, הנועד למנוע זיהוי ומעקב) יועבר לידי Google או כל חברה אחרת המספקת שירותים אלו ויוחזק על גבי שרתיה.

 81. Google תעשה שימוש במידע שנאסף, בין היתר, לשימושים הבאים: הערכת שימושך באתר, הפקת דו”חות פעילות באתר, הספקת שירותים שונים הקשורים לפעילות באתר וברשת האינטרנט ועוד. Google עשויה להעביר את המידע לידי צד ג’, באם תידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם עיבוד המידע באמצעות צד ג’ אשר יפעל מטעם Google. לידיעתך, Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל נתון אחר השמור בידיה. מידע נוסף אודות השימוש הנעשה במידע על ידי Google, ניתן למצוא בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners.

 82. האתר עושה שימוש בשיווק מחדש עם שירות הניתוח לשם פרסום מקוון, אשר יציג מודעות באתרי אינטרנט על ידי צד ג’ או Google. לשם ביצוע הפעולה האמורה, האתר, צד ג’ ו-Google משתמשים בקובצי Cookie, על מנת להתאים ביעילות מודעות שונות בהתאם לביקורים קודמים באתר.

 83. כאמור לעיל, יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן ולא תוכל לבצע שימוש מלא באפשריות השונות המוצעות באתר. בנוסף, יש באפשרותך אף למנוע העברה או עיבוד של המידע (המצוי ב-Cookies) על ידי Google, אודות שימושך באתר, זאת על ידי ביטול השתתפותך (Opt-Out). לשם כך, עליך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור הבא: tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 84. כמו כן, יש באפשרותך לנטרל ו/או לנהל את המודעות המוצגות בפניך, על ידי הגדרת המודעות שלך בקישור הבא: www.google.com/settings/ads .

 85. בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח והפרסום, כמתואר לעיל, באמצעות חברת Google.

 86. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של המפעילה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

 87. במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 88. במסגרת שיתוף פעולה עסקי. 

 89. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה למפעילה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

 90. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין המפעילה (לרבות גופים קשורים ו/או מי מטעמה).

 91. בכל מקרה בו לדעת המפעילה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

 92. המפעילה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

 93. אבטחת מידע

 94. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 95. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

 96. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

 97. כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 98. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים, אך האחריות על כך, היא על ספק השירותים החיצוני בלבד.

 99. יצירת קשר בנושא פרטיות – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “יצירת קשר” באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

 100. אחריות ושיפוי

 101. המפעילה לא תהיה אחראית לכל תביעה, הפסד, או נזק הנגרמים מ-(א) שימוש הלקוח או אי-יכולות להשתמש באתר האינטרנט; (ב) השירותים המסופקים (למעט באותם מקרים בהם נאמר מפורשות כי המפעילה אחראית בגין כך) או כל שירות או טובין המסופקים על ידי המפעילה; (ג) שימוש לא מורשה או שינויים בהעברת מידע על ידי הלקוח; (ד) הצהרות או התנהגות של צדדים שלישיים. 

 102. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. המפעילה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

 103. המפעילה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 104. בכל מקרה, אחריות המפעילה בקשר עם תקנון זה ו/או תנאי השימוש לא יעלו על סך ערך המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוח או סך של 1,500 ₪,  לפי הנמוך, והמפעילה לא תהיה אחראית לכל אובדן רווח, עסקים, מוניטין עסקי, מידע, או כל נזק אחר בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם כתוצאה מרשלנות המפעילה ובין אם לאו.

 105. הלקוח מאשר כי:

 106. שימושו באתר האינטרנט הוא על אחריותו בלבד;

 107. אין המפעילה מבטיחה כי (א) האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השירותים המוצעים עונים על צרכי הלקוח; (ב) גישתו של הלקוח ושימושו באתר יהיו ללא פגם או טעות; (ג) כל טעות תתוקן. המפעילה לא תישא באחריות או עלות תיקון או שירות שיעלו משימוש באתר;

 108. לא יהוו מידע ו/או המלצה מתוך האתר התחייבות שלא פורשה ככך בתקנון זה. המידע ו/או ההמלצות המופיעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולא תישא המפעילה בכל אחריות בין אם חוזית בין אם נזיקית ובין אם פלילית לנזק שייגרם ללקוח בקשר עם הסתמכות הלקוח על המידע שבאתר כתחליף לייעוץ מקצועי בכל עניין. 

 109. הלקוח פוטר את המפעילה מכל אחריות בגין שימושו הלא תקין באתר או הפרתו את תקנון זה, לרבות כל תביעה או טענה שתובא נגד הלקוח בגין כך. המפעילה תודיע ללקוח על תביעה או טענה שתובא נגדה כאמור ותסייע ללקוח בפתרון התביעה וזאת בתנאי שיישא הלקוח בהוצאות המשפט שייגבו מהמפעילה בגין כך.

 110. לא תישא המפעילה באחראית בגין כל נזק למחשב ו/או וירוס אשר ייגרמו משימוש לא נכון באתר. 

 111. אחריות מוצר

 112. המפעילה מוכרת מוצרים אשר נוצרו על ידי ספקים מסוימים אשר אינם צד להסכם זה ואינם מיוצגים על ידי המפעילה. בהתאם לכך, המפעילה אינה נושאית בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים. האחריות תינתן רק בהתאם לאמור במפרט הטכני או בתעודת האחריות המצורפת למוצרים, המסופקת על ידי היצרן ובכפוף למילוי חובות הלקוח, כאמור בתעודת האחריות, ורק במידה ויצורפו.

 113. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המפעילה, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד המפעילה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

 114. קניין רוחני

 115. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל עיצוב או תוכן הכלול בו הינן של המפעילה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למפעילה להשתמש בהם. זאת לרבות, לרבות תוכן האתר, הטקסטים באתר, עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני,  (להלן “התוכן” או “התכנים”). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי המפעילה.

 116. שליחת או פרסום חומר כלשהו על ידי הלקוח באתר האינטרנט של המפעילה ו/או באתר הפייסבוק שלה מהווה הסכמת הלקוח לפרסום החומר ללא כל הודעה אחרת ללקוח וללא שהלקוח ייחשב בעל זכות הקניין הרוחני. 

 117. כתובת האתר, סמל המפעילה ושמה הינם קניינה הרוחני של המפעילה. 

 118. דין וסמכות שיפוט

 119. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

bottom of page